สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที จบมาเงินเดือนสูงมาก
เรื่องรอบตัว

สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที จบมาเงินเดือนสูงมาก

สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที จบมาเงินเดือนสูงมาก สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังคงตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะเรียนต่ออะไรดี จบมาแล้วจะมีงานทำไหม? เงินเดือนจะสูงไหม? นี่เป็นคำถามที่น้องๆหลายคนอยากได้คำตอบ วันนี้เราจึงรวมเอา สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับ ไอที มาแนะนำน้องๆกันค่ะ รับรองจบมาได้งาน อีกทั้งยังได้เงินเดือนสูอีกด้วย ไม่ผิดหวังกันแน่นอนจ้า จะมีสาขาอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที

สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที จบมาเงินเดือนสูงมาก

1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นสาขาวิชาประยุกต์ที่มีการเรียนการสอนคล้ายๆ กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ได้เรียนการเขียนโปรแกรมหรือเจาะลึกด้านระบบมากเหมือนกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยที่สาขาวิชานี้จะเน้นให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กราฟิก และศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในปัจจุบันสาขาวิชานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียว)

สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพทางด้านไอทีได้คล้ายๆ กับสาขาวิชาวิทยาการคอมเตอร์ เช่น นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

2.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นสาขาวิชาโดยตรงของสายงานทางด้านไอที ซึ่งในสาขาวิชานี้น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware

โดยอาชีพที่น้องๆ สามารถทำได้หลังเรียนจบก็จะเป็นงานทางด้านไอทีเกือบทุกงานเลย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที จบมาเงินเดือนสูงมาก

3.สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ

สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Game and Interactive Media) เป็นสาขาวิชาที่ได้รวมเอา วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและงานทางด้านกราฟิก โดยจะเป็นการใช้เครื่องมือทั้ง Software และ Hardware มาผสมผสานกันให้เกิดเป็นผลงานออกมา

สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพ ได้ดังนี้ นักพัฒนาเกม ผู้เชี่ยวชาญเกมเอนจิ้น โปรแกรมเมอร์สำหรับเกม นักออกแบบเกม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงอาชีพในวงการผลิตภาพยนตร์ วงการโฆษณา วงการสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย

4.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีน้องๆ สนใจเข้าศึกษาต่อกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว เพราะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเป็นการนำเอาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและการจัดการ โดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบในการวางแผนการบริหารองค์กร

สำหรับน้องๆ ที่เรียนจบมาในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support) เจ้าหน้าที่ฝ่าย E–Learning เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นต้น

5.สาขาสารสนเทศการแพทย์

สาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics) เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจไม่แพ้สาขาวิชาอื่นๆ เลย โดยในสาขานี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลักๆ ที่จะได้เรียนก็คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนก็จะมีการเรียนชื่อที่ต่างกันออกไป เช่น สาขาสารสนเทศทางการแพทย์ หรือมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับอาชีพของบัณฑิตที่เรียนจบทางด้านนี้จะเป็นอาชีพเฉพาะทาง ได้แก่ นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาล และยังรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านนักเวชระเบียน นักเวชสถิติ อีกด้วย

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เป็นสาขาวิชาที่จะเน้นเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ จนไปถึงเรื่องการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และเครือข่าย (Network) ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

สำหรับอาชีพในสาขาวิชานี้เราสามารถทำได้ตั้งแต่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ รวมไปถึงสายงานด้านออกแบบระบบและงานทางด้านไอทีในทุกประเภท

7.สาขากราฟิกดีไซน์

สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic design) เป็นสาขาวิชาที่น้องๆ จะเรียนเกี่ยวกับการคิดและออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทั้ง 2D และ 3D นอกจากนี้ยังจะได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิกอีกด้วย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจจะเรียนต่อในสาขาวิชานี้จะต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ดีด้วย อาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบนิทรรศการ และงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

8.สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย

สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security) หรือในบางมหาวิทยาลัยก็จะให้ชื่อว่า วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็นสาขาวิชาที่เราจะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย และยังรวมถึงเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย อีกด้วย

สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

9.สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia) เป็นสาขาวิชาใหม่ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถปล่อยไอเดีย ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยในสาขาวิชานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการผลิตสื่อทางมัลติมีเดีย สื่อแอนิเมชัน 2D และ 3D นอกจากนี้เรายังจะเรียนเกี่ยวกับการสร้าง Visual Effect และสื่อสิ่งพิม์ต่างๆ อีกด้วย

อาชีพที่น่าสนใจของน้องๆ ที่เรียนจบมาทางด้านนี้ ได้แก่ นักสร้างแบบจำลอง ศิลปินดิจิทัล นักออกแบบ Special Effect หรือ Visual Effect นักออกแบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก เจ้าหน้าที่ตัดต่อ VDO ฯลฯ

10.สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) เป็นสาขาวิชาที่ได้มีการผสมผสานการเรียนรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและการปฏิบัติจริง ทั้งการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ สู่การสร้างออกมาเป็นนวัตกรรม รวมถึงการปลูกฝังการคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้หลายทักษะร่วมกัน ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ Mobile computing Cybersecurity Big data analytics และ Internet of Things ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตนั่นเองค่ะ

สาขาที่น่าเรียนเกี่ยวกับไอที จบมาเงินเดือนสูงมาก เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับแต่ละสาขาที่เราได้กล่าวมานั้น เห็นไหมค่ะ ว่าแต่ละสาขานั้นมีความโดดเด่นและแตกต่างกันออกไป และเราไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะ ว่า จบมาจะไม่มีงานทำ เพราะในตอนนี้ เทคโนโลยีได้เป็นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้ว นั้นเป็นโอกาศที่จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่มีสิ้นสุดนั่นเองค่ะ

“นอนไม่พอ” อาจเสี่ยงเป็นโรคได้  เพราะปกติแล้วการนอนที่ถูกต้องค่ะ นอนให้ครบ 6-8 ชั่วโมง ต่อวัน แต่เราจะเห็นได้ว่า บางวันนั้น เราอาจจะนอนไม่หลับ หรือไม่ได้นอน เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ทำงาน เดินทาง หรืออื่นๆอีกมากมาย 

อันตรายจากอาหารสำเร็จรูป หากทานมากเกินไปอาจเสี่ยงเป็นโรคได้ สังเกตได้ว่าใกล้ปลายเดือนทีไร เมนูอาหารของหลายๆคนก็จะเปลี่ยนไป จากบุฟเฟต์เป็นเมนูง่ายๆ อย่าง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงราคาไม่แพงมากช่วยให้เรารอดได้ถึงสิ้นเดือนอีกทั้งมีหลากหลายรสชาติให้เราได้เลือกทานอย่างจุใจ จนอาจจะทำให้เราลืมไปแล้วว่า หากเราทานอาหารสำเร็จรูปมากเกินไป อาจจะเกิดอันตราต่อตัวเราได้